banner intensi

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 804


КІРІСПЕ 1

1 ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКА САЯСАТЫ 9
1.1 Жасыл экономика саясатының мәні мен ерекшеліктері 9
1.2 Қазақстанда жасыл экономика саясатының жүзеге асырылу мәселелері 11

2 ЭКСПО КӨРМЕСІНІҢ ПРОГРЕССТЕРІН ЗЕРТТЕУ 14
2.1 Әлемдік тәжірибеде «Жасыл» энергетиканың дамуына ЭКСПО-ның рөлі 14
2.2 Қазақстанда қазіргі кездегі «Жасыл» энергетиканың даму жағдайы 16
2.3 Қазақстандағы «Жасыл» энергетиканың дамуындағы ЭКСПО-ның рөлін арттыру 22

3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ «ЖАСЫЛ» ЭНЕРГЕТИКАНЫ ДАМЫТУДАҒЫ ЭКСПО-НЫҢ РӨЛІН АРТТЫРУ 34
3.1 Қазақстанның жасыл экономика саясатының болашағы 34
3.2 Қазақстанның «жасыл» энергетиканы дамытудың перспективалары 39
3.3 ЭКСПО-2017 жүйесіндегі Қазақстан Республикасының дамуы 46

ҚОРЫТЫНДЫ 59
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 61

Кіріспе
1 Бәсекеге қабілеттіліктің теориялық аспектілері

1.1 Бәсекеге қабілеттілік кәсіпорын қызметінің тиімділігінің көрсеткіші ретінде
1.2 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттігін бағалау әдістері
1.3 Кәсіпорынның бәсекелік қабілетіне әсер ететін факторлар
2 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау
2.1 «Казпромдаму» ЖШС-нің қызметіне жалпы сипаттама
2.2 Кәсіпорынның қызметін экономикалық, шаруашылық қызметтік талда
2.3 «Казпромдаму» ЖШС кәсіпорынның бәсекеге қабілеттігін талдау
3 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары
3.1 Инвестиция және әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыру технологиясын жақсарту

3.2 Кәсіпорынның бәсекелестік жағдайда жұмыс істеуін жақсарту
Қорытынды

Кіріспе 3
1 Оқушылардың шығармашылығын дамытудың психологиялық - педагогикалық негіздері 6
1.1 Оқушылардың «шығармашылық қызметі» және «шығармашылық қабілеті» түсініктерінің психологиялық - педагогикалық мәні 6
1.2 Оқушылардың шығармашылық дамуының ерекшеліктері 12
1.3 Шетел тілін оқытудағы шығармашылық жұмыстардың рөлі мен орны 17
2 Шетел тілін оқыту барысында өлең-тақпақ материалдарын қолдану арқылы оқушылардың шығармашылығын дамытудың әдістемелік негіздері 22
2.1 Өлең-тақпақтар оқушылардың шығармашылығын дамыту құралы ретінде 22
2.2 Шетел тілі сабағында оқушылардың шығармашылығын дамытудың әдіс-тәсілдерін талдау 30
2.3 Тәжірибелік – эксперименталдық жұмыс 39
Қорытынды 56
Қолданылған әдебиеттер тізімі: 59

Бағасы 18 000 тг

беті 59

Кіріспе 3
1 Мектеп жасына дейінгі балаларға ағылшын тілін меңгертуді ұйымдастырудың түрлі формаларын пайдаланудың ғылыми-теориялық негіздері 6
1.1 Мектеп жасына дейінгі балаларға ағылшын тілін меңгертуді ұйымдастырудың формаларының мәні, мазмұны және түрлері 6
1.2 Ағылшын тілін меңгертуді ұйымдастыруда оқу-сөздік жағдаяттар қолдану – мектеп жасына дейінгі оқушыларының танымдық әрекетін дамытудың негізгі факторы 10
1.3 Ағылшын тілі сабағында көрнекілік құралдар қолдану арқылы балаларды ң тілдік дағдысын дамыту 22
2 Мектеп жасына дейінгі балаларға ағылшын тілін үйретудегі оқу-сөздік жағдаяттарының практикалық негіздері 28
2.1 Мектеп жасына дейінгі балаларды ағылшын тіліне оқу-сөздік жағдаяттар арқылы оқыту сабақтарын ұйымдастыру 28
2.2 Мектеп жасына дейінгі балаларды ағылшын тіліне үйретуде оқу-сөздік жағдаяттарды қолданудың нәтижелерін талдау 56
Қорытынды 59
Қолданылған әдебиеттер тізімі 64

ЖОСПAР


КIРIСПE

I ТAРAУ ФРAЗEОЛОГИЯ ЛИНГВИСТИКAНЫҢ НEГIЗI

1.1 Фрaзeологизмдeрдiң түрлeрi жәнe олaрдың зeрттeлуi
1.2 Фрaзeологизмдeр грaммaтикaлық бeлгiлeрi жәнe бaсқa тiлдiк сaлaлaрмeн бaйлaнысы
1.3 Синонимдeрдiң түрлeрi жәнe олaрдың зeрттeлуi

II ТAРAУ AҒЫЛШЫН ТIЛIНДEГI ФРAЗEОЛОГИЯЛЫҚ СИНОНИМДEРДIҢ ҚОЛДAНУЫ

2.1 Aғылшын тiлiндeгi фрaзeологиялық бiрлiктeрдiң жiктeлуi жәнe aудaрылуы
2.2 Фрaзeлогоиялық синонимдeрдiң жiктeлуi жәнe олaрдың топтaсуы
2.3 Aғылшын тiлiндeгi фрaзeологиялық синонимдeрдiң лeксикалық eрeкшeлiгi
2.4 Ағылшын тiлiндeгi фрагeологиялық синонимдeрдiң грамматикалық eрeкшeлiгi

ҚОРЫТЫНДЫ
ПAЙДAЛAНҒAН ӘДEБИEТТEР ТIЗIМI

КIРIСПЕ......................................................................................................4

I. ТAРAУ ҚЫТAЙ ТIЛI ГРAММAТИКAСЫНДAҒЫ СӨЗ ТAПТAРЫ


1.1 Қытaй тiлiндегi сөз тaптaрының жaлпы сипaты...................................8
1.2 Қытaй тiлi сөз тaптaрының өзге тiлдерден aйырмaшылығы..........29
1.3 Қытaй тiлiндегi сөз aлды қосымшaсының сипaты............................35


II. ТAРAУ ҚЫТAЙ ТIЛI ГРAММAТИКAСЫНДAҒЫ СӨЗ AЛДЫ ҚОСЫМШAЛAРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛIГI


2.1 Қытaй тiлi сөз aлды қосымшaлaрының түрлерi....................................38
2.2 Сөз aлды қосымшaлaрының грaммaтикaлық мaңыздылығы..............41
2.3 Сөз aлды қосымшaлaрының өзге тiлдерден ерекшелiгi......................46

ҚОРЫТЫНДЫ.............................................................................................51

ПAЙДAЛAНҒAН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI...............................................53

Анықтамалар 4
Белгілеулер мен қысқартулар 5
Кіріспе 6
1 Шетел тілін оқытуда тілдік портфолионы қолданудың теориялық – әдістемелік негіздері 9
1.1 Шетел тілін оқытудағы тілдік портфолио түрлері мен қызметі 9
1.2 Тілдік портфолио құрылымы 16
1.3 Шетел тілін оқытудағы жаңа әдістер және тілдік портфолиомен жұмыс жасау әдістемесі 20
2 Шетел тілін оқытуда тілдік портфолионы тәжірибеде қолдану 34
2.1 Шетел тілі сабақтарында тілдік портфолионы қолдану сипаттамасы 34
2.2 Тілдік портфолионың шетел тілін оқытуда тиімділігі 48
2.3 Тәжірибелік – эксперимент нәтижелері 52
Қорытынды 63
Қолданылған әдебиеттер тізімі 65
Қосымша 71

  71

Кіріспе
I. Жағдаяттарды сөз әрекетінің түрі ретінде қолданудың теориялық негіздемесі

1.1 Сөз әрекеті және оның оқуда қолданылатын түрлері

1.2 Жағдаят сөз әрекетінің бір түрі ретінде

1.3 Оқушылардың сөз әрекетіне оқыту үдерісіндегі психологиялық ерекшеліктері
II. Шетел тілі сабақтарында жағдаяттарды сөз әрекетінің түрі ретінде тәжірибеде қолдану

2.1 Шетел тілі сабақтарында жағдаяттардың қалыптасу әдістемесі

2.2 Жағдаяттарды қолдануды жүзеге асыру тәжірибесі

2.3 Тәжірибелік эксперимент нәтижесі
Қорытынды

АНЫҚТАМАЛАР 5
ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУЛЕР 6

Кіріспе 6
1 Дебат технологиясының ерекшеліктері мен мәні 8
1.1 Қазіргі заманда шет тілдеріне оқытудағы жаңа ақпараттық технологиялардың мәні 8
1.2 Дебат технологиясының оқу процесіндегі мәні 13
1.3 Дебат технологиясын қолданудың ерекшеліктері 18
2 Ағылшын тілі сабақтарында орта буын оқушыларына дебаттар технологиясын қолданудың практикалық негіздері 34
2.1 Ағылшын тілі сабағында дебаттар технологиясының қолданылу негіздері 34
2.2 Шет тіліне үйретуде дебаттар технологиясының қолданылуының нәтижесін бағалау 59
Қорытынды 63
Қолданылған әдебиеттер тізімі 68

АНЫҚТАМАЛАР 5
ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУЛЕР 6

КІРІСПЕ 7

1 Саяси медиа дискурстің теориялық – әдістемелік негізі 10
1.1 Саяси ғылымды институционализациялау барысындағы саяси дискурс: зерттеу мәселелері және даму үрдістері 10
1.2 Саяси медиа дискурсті зерттеудің әдістемелік аспектілері 15

Тұжырым 23

2 Саяси билік легитимділігін зерттеу 24
2.1 Саяси билік легитимділігін зерттеуде концептуалды және әдістемелік жолдары 24
2.2 Саяси билік легитимділігін зерттеудегі коммуникативтік әдістеме 33

Тұжырым 42

3 Медиа дискурстің ақпараттық кеңістігіндегі билік легитимділігі 43
3.1 Отандық және шетелдік саяси дискурстің теориялық құрылымындағы билік легитимділігі 43
3.2 Саяси билік легитимділігі факторы жүйесіндегі саяси медиадискурс 52

Тұжырым 57

ҚОРЫТЫНДЫ 58

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 60