banner intensi

Ағылшын (63)Abbreviations Жылы: 2013Abbreviations. types of abbreviations Жылы: 2013Analysis of borrowings from the Scandinavian and French languages Жылы: 2013Concept of friendship in english proverbs Жылы: 2013Concept of woman in English proverbs Жылы: 2013English literary texts as a source of cross cultural information Жылы: 2013Equivalence lacking lexis of english language as linguistic and cultural problem Жылы: 2013Etymological survey of Old English vocabulary Жылы: 2013False friends of a translator Жылы: 2013Formulas of english speech etiquette Жылы: 2013General problems of the theory of word. Motivation Жылы: 2013Informative translation Жылы: 2013Lexical peculiarities of american, canadian, Australian variants Жылы: 2013Lexical transformations in translation Жылы: 2013Linguistic metaphor as a source of synonymy in the english language Жылы: 2013Linguistic peculiarities of trademark slogans in english Жылы: 2013Losses and gains in poetic translation Жылы: 2013Merits and demerits of testing as a form of control of students performance in the english language classroom Жылы: 2013Peculiarities of Modern English Phonetic System Жылы: 2012Peculiarities of use of special terminology Жылы: 2013Problems of homonymy. Diachronic approach to homonymy Жылы: 2013Scandinavian and French influence on the vocabulary in Middle English and its connection with modern changes in the language Жылы: 2013Standard english and American english: differences, peculiarities and problems of translation Жылы: 2013Systems and methods of translation Жылы: 2013The Development of Article in English Language Жылы: 2013The fight against terrorism: American experience Жылы: 2013The problem of distinguishing between linguistic metaphors and metonymies Жылы: 2013The Problem of the Word Order Change in the Translation Жылы: 2012The result οf nοrman invasiοn fοr the develοpment οf the english language Жылы: 2013The Translation of the Juridical Texts: Problems and Peculiarities Жылы: 2013The types of written translation Жылы: 2013The ways and strategies of the translation Жылы: 2013Translation of national colored words Жылы: 2013Translation of proper names Жылы: 2013Translation requirements and translator’s etiquette Жылы: 2013Trаnslаtiоn ресuliаritiеs оf соmроund vеrbs Жылы: 2013Types of oral translation Жылы: 2013Types of written translation Жылы: 2013Ways of Expressing Future Actions. Diachronic and Synchronic Analysis Жылы: 2013
Аудармаʜың лексикалық мәселесі Жылы: 2015Аударудың грамматикалық мәселелері Жылы: 2015Ауызша және жазбазша аударма түрлері Жылы: 2015Ағылшын тілі дыбыстарының артикуляциясын оқытудың тиімді әдістері Жылы: 2014Ағылшын тілін бірінші сыныпқа беру ерекшеліктері Жылы: 2015Ағылшын тілін оқытуда интенсивті әдісті қолдану Жылы: 2014Ағылшын тілін оқытуда интенсивті әдісті қолдану Жылы: 2014Ағылшын тіліндегі қажеттілік пен міндеттілікті білдіру құралдары Жылы: 2015Екінші шетел тілін оқыту технологиясы Жылы: 2015Канадалық және Шотландиялық диалектілер Жылы: 2014Орыс тіліʜеʜ ағылшыʜ тіліʜе мақал-мәтелдердің аудармасы Жылы: 2015Реалия деген ұғым және оны аудару барысындағы ерекшеліктері Жылы: 2015Сын тұрғысынан ойлау Жылы: 2015Сөздікпеʜ жұмыс жасау техʜикасы Жылы: 2015Тұрақты сөз тіркестердің ағылшын тілін үйрету барысында алатын орны Жылы: 2015Шекспир шығармасының аударылуы ерекшеліктері Жылы: 2015
Қағаздан аудару Жылы: 2015Әдеби мәтінді орыс тілінен ағылшын тіліне аудару Жылы: 2015